Algemeen > Collectieve pensioentoezegging of Groepsverzekering

Collectieve pensioentoezegging of Groepsverzekering

Collectieve pensioentoezegging of Groepsverzekering

Via de tweede pijler van de nieuwe WAP kunnen werkgevers de initiatief nemen om aan de werknemers van de onderneming een groepsverzekering te laten afsluiten via een bedrijfspensioenstelsel of via een (sectoraal) pensioenfonds.

Men kan in beide gevallen kiezen tussen gewone pensioentoezegging (klassieke groepsverzekering) of tussen een sociale toezeggingsplan. We bespreken hier verder hoofdzakelijk de gewone pensioentoezegging of groepsverzekering.

Schematische voorstelling groepsverzekering. 


 

Soorten groepsverzekeringen

Type "vooropgesteld doel" of vaste prestatie: de op einddatum vastgestelde prestaties aan de werknemer zijn vooraf bepaald in het reglement. De prestatie is afhankelijk van de brutoloon en van de loopbaan. DE werkenemer weet hier exact hoeveel hij op einddatum zal ontvangen.

Type "cafetarieplan": de werkgever bepaalt en kent een bepaald budget toe aan elke werknemer. Hierbij bepaalt de werkgever eveneens welke pensioenverzekering en aanvullende waarborgen kunnen worden onderschreven. Binnen dit budget kan de werknemer vrij bepalen welke waarborgen en risico's hij wenst te onderschrijven. Het saldo gaat naar pensioenopbouw.

Type "vaste bijdrage": de jaarpremie voor de prestaties is een vaste % van het loon (bvb 3.66 % op brutoloon.

Type "cash balance": bij dit systeem worden op geregelde tijdstippen een vooropgesteld bedrag gestort aan de groepsverzekering met een gewaarborgd rendement.
 

De betaling van de premie:

Afhankelijk van de gekozen prestaties en de in de reglement bepaalde punten, wordt onder andere besproken wie de premies betaalt. Over het algemeen betaalt de werkgever de premies, maar een gecombineerde financiering waarbij de werknemer een deel financieert behoort tot de mogelijkheden. Dit wordt vaker gedaan bij de cafetariaplannen, waarbij de werknemer zijn waarborgen zelf kan bepalen.

 

Voorwaarden tot aansluiting:

Hier kan men in tegenstelling tot de sociale pensioentoezegging voordelen gaan toekennen aan bepaalde categorien van werkenelers (op niveau van kaderleden, arbeiders, directieleden,...) De indeling dient op basis van objectieve en redelijke verantwoorde criteria te berusten.

Er geldt eveneens een verplichte aansluiting voor alle werknemers vanaf de leeftijd van 25 jaar die in die bepaalde categorie vallen. Er mag ook geen verschillen bestaan tussen de werknemers onderling (geen discriminatie op basis van geslacht, deeltijdse of voltijdse werknemers ...) 

Toepassing van de fiscale regels eigen aan elke waarborg (zowel voor de premies als voor de prestaties).

Zowel voor werkgever als voor werknemer geldt de informatieplicht over het verstrekken van gegevens ivm het pensioenplan. Werkgever dient oa. een jaarlijkse piche aan de werknemer te overhandigen en de werknemer dient aan de werkgever correcte informatie te geven over bestaande plannen, of over zijn burgelijke staat.

 

Opting-out en opting-up:

Sociale pensioentoezegging is een nieuw begrip en is gebonden aan strikt bepaalde voorwaarden. De toezegging wordt paritair beheerd en moet in een extra luik solidariteit (vb. vergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vergoeding invaliditeit) voorzien worden. Een sociale pensioentoezegging is vrijgesteld van de 4.4% premietaks en vakt buiten de loonnorm.

Ook kan een onderneming die reeds aan een sectoraal pensioenfonds is aangesloten ook zelf voor een groepsverzekering zorgen. Dit noemt men "opting-out". Wenst diezelfde onderneming bovenop een bestaand sectoraal plan een bijkomende groepsverzekering afsluiten, dan kan dit ook, mens spreekt dan van "opting-up".

Premietaks

Op volgende verzekeringen geldt een premietaks van 4,4%

  • verzekeringen die enkel voorzien van een dekking pensionering en/of overlijden voorzien
  • collectieve toezeggingen die een aanvulling zijn op de wettelijke uitkering bij invaliditeit

Op volgende verzekeringen geldt een premietaks van 9,25 %

  • individuele toezeggingen die een aanvulling zijn op de wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.
  • aanvullende delling medische kosten
     

Stopzetting of einde van de groepsverzekering

De uitkering van de prestaties:

Kapitaal- of rente-uitkeringen? De aangeslotene kan bij een pensioentoezegging kiezen voor een rente of een kapitaaluitkering. De WAP bepaalt dat de aangeslotene het recht heeft om zijn kapitaal in een rente om te zetten in een lijfrente. Bij de omzetting naar lijfrente zal het kapitaal eerst belast worden volgens de fiscaliliteit  voor kapitaalsuitkeringen waarna het nettokapitaal omgezet zal worden in een lijfrente. Bij de lijfrente dient u jaarlijks 3% van het nettokapitaal aan te geven als roerende inkomen in uw belastingsaangifte. Er wordt dan een afhouding gedaan van 15% roerende voorheffing.

Bij kapitaaluitkeringen blijven de reeds bestaande fiscale regels gelden:

 

stap 1. afhouding van 3.55% Risiv bijdrage max. 2 % solidariditeitsinhouding op het kapitaal. Men bekomt het belastbaar kapitaal.

stap 2. op het belastbaar kapitaal worden afgehouden:

- 16.5 % belasting op het kapitaal gevormd door werkgeversbijdragen
- 10 % belasting op het kapitaal gevormd door werknemersbijdragen

Tenslotte wordt op het bekomen saldo gemeentebelastingen geheven.

Bij overlijden van de verzekerde voor einddatum, wordt het kapitaal aan de nabestaanden uitgekeerd als kapitaal.

 

 

Eindleeftijd en vroegtijdige stopzetting

Er geldt een algemene afkoopverbod voor 60 jaar. Wanneer een werknemer uit een plan treedt, met vervroegd pensioen gaat of zijn recht op afkoop wenst te laten gelden kan dit pas ten vroegste op zijn 60-jarige leeftijd.

Plannen die lopen van vr 15/11/2003 mogen de bepaalde afkoopmogelijkheden beschreven in dat plan in geval van (brug)pensionering blijven bestaan tot en met 31/12/2009.

 Let op: de betaalde premies zijn fiscaal aftrekbaar in de mate dat zij een aanvullend pensioen verzekeren dat, samen met he wettelijk pensioen, niet hoger is dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging voor een volledige looptijd.( 80%-regel )